คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอารจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ งาน SAR และ ก.พ.ร. โทร. 3598 , 3609

ที่ ศธ 0530.15/ว                                               วันที่  กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และการสัมมนาเปิดโลกศิลปกรรมศาสตร์”

เรียน   ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดการดำเนินงาน“โครงการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และการสัมมนาเปิดโลกศิลปกรรมศาสตร์” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมีความภาคภูมิใจในองค์กรและสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพขององค์กรให้สาธารณชนรับทราบเชิงประจักษ์ นั้น

 

ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดกำหนดการดังนี้

กิจกรรมภาคเช้า ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

06.30 น.                       ลงทะเบียน

07.00 น.                       ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

07.30 น.                       พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

08.00 น.                       รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.                       พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร

09.00 น.                       พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

09.30 น.                       เสร็จพิธีในภาคเช้า

กิจกรรมภาคค่ำ ณ ถนนคนเดิน มมส. หน้าอาคารบริการนิสิต (พลาซ่า)

17.00 น.                       ลงทะเบียน

17.30 น. เป็นต้นไป        กิจกรรมเปิดโลกศิลปกรรมศาสตร์

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์)

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์