ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการพาหนะส่วนบุคคล

 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการพาหนะส่วนบุคคล