ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบปกติ วันที่ 23 เมษายน 2561
ระบบพิเศษ วันที่ 24 เมษายน 2561