ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตและบุคคลากร