กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”

กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”