จัดโครงการ พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศโครงการ ” พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกิดความสวยงานและถูกสุขลักษณะ”

โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำบุคคลากรและนิสิต ร่วมกันจัดโครงการ