โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18
ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ ” E-san Renaissance ”
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิดริเริ่มสรรค์สร้างงาน ศิลปะการแสดง ให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่
อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการของนิสิตศิลปะการแสดงชั้นปีสุดท้าย
วันที 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวลา 13.00น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด