คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 hrs · ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘

ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘
ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา
โดย นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกและโท นาฏยศิลปไทย ชั้นปีที่ ๑ และ ๓
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์