โครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา2560

เชิญชม โครงการอาศรมศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานท่าฟ้อนฟ้อนอีสานและเพลงพื้นบ้านอีสาน
ตลอดจนการประมวณองค์ความรู้ทักษะนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสา
ทำการแสดง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ MBS
คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมฟรี