ขอเชิญผู้สนใจร่วมกรอกแบบสอบถาม ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง)

ขอเชิญนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้สนใจ ร่วมทำแบบสอบถามหัวข้อ
“ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)”
เนื่องด้วยภาควิชาศิลปะการแสดง   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรในวงการการศึกษาศิลปะการแสดงและตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก
ในการนี้ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน  โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามต่อไปนี้   เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาศิลปะการแสดง)   คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพิจารณาความพร้อม   และความสนใจของผู้ที่ประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง)