ภาพบรรยากาศ โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปกรรมศาสรตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
“โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย”
โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมกับวิทยากรจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี ภายในโครงการมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
อาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ 
อาจารย์ชวลิต สุนทรานนท์
ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมศิลปากร
อาจารย์วรรณพินี สุขสม
นาฏศิลปินอาวุโส สำนักงานสังคีต
อาจารย์วลัยพร กระทุ่มเขต
นาฏศิลปินอาวุโส สำนักงานสังคีต
อาจารย์วรวรรณ พลับประสิทธิ์
นาฏศิลปินอาวุโส สำนักงานสังคีต
บรรยายและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับรำวงมาตรฐานและนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561
ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม