MSU Ballet Gala Performance 2018

ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง ” 40 ปีบัลเลต์บนแผ่นดินอีสานของไทย” และรับชมการแสดง ” MSU Ballet Gala Performance 2018″ 
ภายใต้โครงการร้องรำทำเพลงบนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป นำแสดงและกำกับการแสดงโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล โทรศัพท์สำรองบัตรเข้าร่วมชมงานได้ที่ 083-561-4747