ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561

 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม FA 102 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

***กำหนดการ***
08.00-08.30 น. คณาจารย์ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดการสัมนา
09.00-10.00 น.บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดยคุณอุทัย หามนตรี ชำนาญการพิเศษ
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.015-12.00น. บรรยาในหัวข้อ “การจัดทำเอกสารประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดยคุณอุทัย หามนตรี ชำนาญการพิเศษ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. บรรยายในหัวข้อ “การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดยศาสตราจารย์ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิตประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์และสาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15.-16.00 น. บรรยายในหัวข้อ “การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” (ต่อ) วิทยากรโดยศาสตราจารย์ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิตประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์และสาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
16.00-16.30 น. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวขอบคุณวิทยากรและปิดการสัมนา

-หมายเหตุ- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม