ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”
ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561