การแสดงโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัทธา ปราสาทบ้านพลวง เรื่อง เนียงตรวนศัตราหรือนางผมหอม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ภาควิชาศิลปะการแสดง โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัทธา ปราสาทบ้านพลวง เรื่อง เนียงตรวนศัตราหรือนางผมหอม ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.เมตตา ศิริสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ