ขอเชิญชม การสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง

3T I-san กาล นิยม

Folk Dance Skills 7 :Choreogrophy in traditional styles

โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 พฤศจิกายน 2561

ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14.00 น. เป็นต้นไป