บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ขั้นตอนการใช้งานระบบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา และต้องชำเงินค่าสมัคร 900 บาท รวมเป็น 900 บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)โดยสาขาวิชาลำดับที่ 2 จะเป็นผลก็ต่อเมื่อสาขา ลำดับที่ 1 ไม่เปิดสอน

ขั้นตอนที่ 1

ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการเปิดรับตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ของการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เรียบร้อย หรือตรวจสอบได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูลสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 2

 

  • ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทำการสมัคร โดยเลือกเมนู สมัครออนไลน์ (ด้านซ้ายมือ)เพื่อเข้าสู่การกรอกข้อมูลการสมัคร และให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึก

การสมัครและต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบรับสมัครให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถยืนยันการสมัครได้ (เมื่อบันทึกการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

  • หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครเพื่อติดต่อชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารได้ที่เว็บไซต์บันฑิตวิทยาลัย(หากไม่ชำระเงินให้เรียบร้อยตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)

 

 

ขั้นตอนที่ 3

นำใบสมัครคัดเลือกฯ ที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่ายด้านบนขวามือ ชำระเงินในอัตรา 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านทางธนาคาร และต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัครคัดเลือกฯเท่านั้น การชำระจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประทับตราจากทางธนาคาร และได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารออกให้ ผู้สมัครสามารถไปชำระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ โปรดสำเนาใบสมัครคัดเลือกฯ ที่ชำระเงินแล้ว เพื่อติดรูปถ่ายด้านบนขวามือ และนำมาในวันสอบโดยใช้เป็นบัตรเข้าสอบ และเก็บใบหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารออกให้ไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง

 

ขั้นตอนที่ 4

1. ช่องทางการส่งใบสมัครคัดเลือกฯ และเอกสารการสมัครคัดเลือกฯ ดังนี้
-Email โดยส่งมาที่อีเมล  graduate_msu@hotmail.co.th (สแกนส่งเป็นไฟล์ PDF
เท่านั้น)
-Fax โดยส่งมาที่ เบอร์ 043-754412

-ไปรษณีย์ โดยให้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS หรือภายใน 5 วันหลังจากชำระเงินแล้วส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 (มุมซองไปรษณีย์ “ส่งหลักฐานการสมัคร”)    

2. เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก และการจัดเรียงเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกประกอบด้วย

– ใบสมัครคัดเลือกฯ ที่ชำระเงินแล้ว (ฉบับจริง) และติดรูปถ่ายขวามือด้านบนพร้อมลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อย
– ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคารฉบับจริง/ฉบับสำเนา) ยกเว้นกรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชนากัด) จะไม่มีสลิปธนาคาร
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5

หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครทางตามขั้นตอนที่ 4 ถึงบัณฑิตวิทยาลัยแล้วผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์โดย

– ทางไปรษณีย์หลังจาก 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสาร

-ทาง E-mail และโทรสาร หลังจาก 2 วัน นับจากวันที่ส่งเอกสาร

 

****หากท่านได้ศึกษาขั้นตอนการสมัครจนเข้าใจแล้ว และมีความประสงค์ที่จะคัดเลือกฯ ท่านสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร โดยการกดปุ่มสมัครสอบออนไลนด้านซ้ายมือนี้ได้เลยครับ****