บรรยากาศสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมผลงานศิลปะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ได้มาเยี่ยมชมผลงานศิลปะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ