ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “จินตภาพสาวงามในวิถีอีสาน”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “จินตภาพสาวงามในวิถีอีสาน”

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

ซึ่งภายในงานมีสิริรัตน์ น้อยวิชัย ศิลปินจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิต