คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน

จากบริเวณถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารีไปยังอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน

ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561