คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ พรหมสัตยพรต ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วรรณกิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัชญา สังศรีอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และนางพัชรพร หวานขม เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาสตร์