ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการมีงานทำได้ที่ http://survey.msu.ac.th/v2.0/

และเมื่อตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำเรียบร้อยแล้ว ให้ Print ใบยืนยันการตอบแบบสำรวจฯ จากระบบ

แล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนรายงานตัวที่คณะ (หากไม่สมบูรณ์จะต้องกรอกข้อมูลในระบบใหม่)