ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ สระน้ำหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป