คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑