บรรยากาศงาน “สัมมนาหัวข้อรูปและสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตชนบท”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อรูปและสัญลักษณ์ในวิถีชีวิตชนบท

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ซึ่งภายในงานมีอาจารย์บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงศ์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต