ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พรสวรรค์ พรดอนก่อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม