บรรยากาศงาน “บรรยายพิเศษโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์”

สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดบรรยายพิเศษโครงการพัฒนานิสิตด้านทักษะและวิสัยทัศน์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

โดยมี ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษ