พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์