ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป