ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง”

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง”
ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง”
ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2560 (Young Thai Artist Award)
รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท