ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง ผลการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปรีชา นวลนิ่ม นายกสโมสร
2. นางสาวเบญจวรรณ อินทระ อุปนายกสโมสร คนที่ 1
3. นายวีระ แสงสิทธิ์ อุปนายกสโมสร คนที่ 2
4. นายจิรพงศ์ มหาพจน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
5. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
6. นายชลทิศ พันธุ์ศิริ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
7. นายกรวิชญ์ เคณาอุประ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. สิบเอกหญิงนฤมล พันธุชา เหรัญญิก
9. นายขจร อินธิแสน เลขานุการ
10. นายสิทธิพล ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ