ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง ผลการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายปรีชา นวลนิ่ม นายกสโมสร 2. นางสาวเบญจวรรณ อินทระ อุปนายกสโมสร คนที่ 1 3. นายวีระ แสงสิทธิ์ อุปนายกสโมสร คนที่ 2 4. นายจิรพงศ์ … Continue reading ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม