ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ในโอกาสเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ในโอกาสเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี ๒๕๖๑
โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบ
ประกอบไปด้วย
อาจารย์ ปรีชา นวลนิ่ม นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

นาย อณุลักษณ์ โนนทิง นิสิตระดับปริญญาโท
สาขาทัศนศิลป์

นางสาว ทัดดาว ยาเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาตรี
เอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์

นางสาว สรามินตรา เอ็นดู นิสิตระดับปริญญาตรี
เอกภาพพิมพ์
สาขาทัศนศิลป์

นาย อภิสร อาสุ นิสิตระดับปริญญาตรี เอกศิลปะไทย
สาขาทัศนศิลป์

นาย ต่อตระกูล ปาลอินทร์ นิสิตระดับปริญญาตรี
เอกศิลปะสื่อประสม สาขาทัศนศิลป์

cr.มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์