สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม-2562