ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
(THE 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”

468-รับ