ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : Erasmus+”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ “เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : Erasmus+”

466-รับ