ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเกษตรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และพัฒนาเกษตรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม