ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญนิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง FA-404
ในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏยประดิษฐ์
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ Asst.Prof.Dr.Chingwen Yeh
จาก Dance Department, National Taiwan University of Sport ประเทศไต้หวัน