โครงการ Creation of Performing arts ครั้งที่ 4

โครงการ Creation of Performing arts ครั้งที่ 4
“FOCUS ON ARTS” พบกับการแสดงทั้ง 26 ชุด 4 วิชาโท
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดูรายละเอียดเพิ่มที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2087885691248859&id=159544477416333  คลิกเลย !!