ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1080/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562