ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2560
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1081/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562