ประชาสัมพันธ์การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS’62 รอบที่ 2

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS’62 รอบที่ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ตารางห้องสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS’62 รอบที่ 2
การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ในวันที่ 9 เมษายน 2562

สาขาวิชาทัศนศิลป์
ห้องสอบปฏิบัติ FA 401 (ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์) ห้องสอบสัมภาษณ์ FA 413 (ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์)
สอบปฏิบัติเวลา 08.50 น.- 09.50 น. สอบสัมภาษณ์เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบสัมภาษณ์ (นอกเหนือจากบัตรประชาชน)
ดินสอ EE/ กระดานรองวาด/ ยางลบ และแฟ้มสะสมผลงาน

สาขาวิชาศิลปะการแสดง
วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ห้องสอบ FA 204 (ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์)
วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ห้องสอบ FA 208 (ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์)
วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ห้องสอบ FA 408 (ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์)
วิชาเอกศิลปะการละคร ห้องสอบ FA 405 (ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์)

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบสัมภาษณ์ (นอกเหนือจากบัตรประชาชน)
แฟ้มสะสมผลงาน/ผ้าโจงกระเบนหรือชุดที่เหมาะสำหรับการเต้น / CD เพลงที่จะทำการแสดง/อุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้ในการสอบ

สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ห้องสอบสัมภาษณ์ FA 102 (ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์) สัมภาษณ์เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสอบสัมภาษณ์ (นอกเหนือจากบัตรประชาชน)
ดินสอ EE/ กระดานรองวาด/ยางลบ และแฟ้มสะสมผลงาน