ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร นุศาสตร์เลิศ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร นุศาสตร์เลิศ
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดง โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 9
โดยมีชื่อผลงานว่า “วัฒนธรรมโขน”