จัดโครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19

จัดโครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19

เอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมฯ มมส จัดโครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ภายใต้โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ พรดอนก่อ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลปพื้นเมือง กลุ่มวัฒนธรรมอีสานเหนือ วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ และอาจารย์สำรวม ดีสม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลปพื้นเมือง กลุ่มวัฒนธรรมอีสานใต้ โรงเรียนบ้านดงบัง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลองค์ความรู้ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ศิลปนิพนธ์นาฏยศิลป์พื้นเมือง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะการแสดงในนาฏยศิลป์พื้นเมือง โดยเฉพาะกระบวนการได้มาซึ่งการเก็บเกี่ยวกระบวนท่า และเทคนิคการใช้ร่างกายต่างๆ เพื่อการแสดงของแต่ละชุดการแสดง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ สืบทอด นาฏยศิลป์พื้นเมืองต่อไป สำหรับโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดเป็นเวทีสำคัญ ที่ทำให้นิสิตสาขาศิลปะการแสดง ได้นำประสบการณ์จากการเรียน การสอนในหลักสูตรที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาและทักษะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน และรับการประเมินขั้นสูงสุดของหลักสูตร รวมทั้งเพื่อรับการเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการเติบโตเป็นนาฎยศิลปินที่เข้มแข็งต่อไป

โดยการแสดงมีทั้งหมด 26 ชุด ประกอบด้วย
1. เรือมม็องก็วลจองได
2. เซิ้งแคน
3. ฟ้อนตังหวายบ้านเจียด
4. เรือมแกลมอ
5. เต้ยงิ้วต้อนแต้น
6. ฟ้อนไทญ้อ 
7. ระบำอัปสรสราญ 
8. ฟ้อนโก๋ยมือ 
9. ฟ้อนเต้ยต่ำตอด 
10. เรือมจ๊ะกรั๊บ 
11. ฟ้อนสาละวัน (ฉบับวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) 
12. ฟ้อนกลองตุ้ม
13. รำมโหรีโคราช 
14. ฟ้อนแม่บทอีสาน 
15. ฟ้อนสาละวันลาว 
16. เรือมกันตรึมคู่ 
17. ฟ้อนเต้ยเกี้ยว 
18. ฟ้อนหมากกั๊บแก้บ 
19. ปะ เร เร 
20. ฟ้อนภูไทเรณูนคร 
21. เซิ้งบั้งไฟ 
22. เรือมอันเร 
23. ฟ้อนมหาชัย
24. ฟ้อนสาวน้อยเลียบดอนสวรรค์
25. ระบำจัมปาศรี 
26. รำหางนกยูงหัวเรือ

ซึ่งการแสดงแต่ละชุดมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ อาจารย์กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์ อาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ อาจารย์วิภารัตน์ ข่วงทิพย์ และภายในงานต่างได้รับความสนใจจากนิสิต ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนิสิตในการสอบครั้งนี้อีกด้วย

[Best_Wordpress_Gallery id=”65″ gal_title=”นาฏยศิลป์พื้นเมือง”]