โครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19

โครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19

เอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมฯ มมส จัดโครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ภายใต้โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ณ ลานกลางตึก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ อาจารย์พงศ์ณริลณ์ ใหม่คามิ ผู้เชี่ยวชาญนาฏยศิลป์ตะวันตก / นักแสดง /ศิลปินอิสระ และอาจารย์ ดร.สุดา เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลองค์ความรู้ทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูงทางด้านนาฏศิลป์ตะวันตก ซึ่งเป็นการสอบ Pas De Deux (การเต้นคู่) และ Solo (เต้นเดี่ยว) โดยวัดผลจากการใช้เทคนิคการเต้น ความสัมพันธ์ของคู่ในการแสดง ความเป็นศิลปินในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดง และยังเป็นการแสดงออกต่อสาธารณชน สำหรับโครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดงครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 นี้ จัดเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้นิสิตสาขาศิลปะการแสดงได้นำประสบการณ์จากการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ผ่านมา นำมาพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนและรับการประเมินขั้นสูงสุดของหลักสูตร รวมทั้งเพื่อรับการเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการเติบโตเป็นนาฏยศิลปินที่เข้มแข็งต่อไป

โดยการแสดงมีทั้งหมด 5 ชุด ประกอบด้วย
การแสดงชุดที่ 1 Grand Pas De Deux From The Nutcracker Act 2 Sugar Plum Fairy Pas De Deux
การแสดงชุดที่ 2 Grand Pas De Deux From Sleeping Beauty Act 3 Wedding Pas De Deux
การแสดงชุดที่ 3 Grand Pas De Deux From La Bayadere Act 2 Wedding Pas De Deux
การแสดงชุดที่ 4 Grand Pas De Deux From Grand Pas Classique
การแสดงชุดที่ 5 Black Swan Grand Pas De Deux From Swan Lake Act 3

การแสดงแต่ละชุดมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล และอาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์ ซึ่งภายในงานต่างได้รับความสนใจจากนิสิต ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนิสิตในการสอบครั้งนี้อีกด้วย

[Best_Wordpress_Gallery id=”66″ gal_title=”นาฏยศิลป์ตะวันตก”]