โครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19

โครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง “การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง” ครั้งที่ 19 โดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญนาฏยศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้กำกับการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏยศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 19 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนำประสบการณ์จากการเรียน การสอนในหลักสูตรที่ผ่านมา ได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงเป็นของตนเอง เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน และรับการประเมินขั้นสูงสุดของหลักสูตร รวมทั้งเพื่อรับการเสนอแนะ เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและเติบโตเป็นนาฏยศิลปินที่เข้มแข็งต่อไป รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเรียนการสอนหลักสูตรทางศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สะท้อนถึงพัฒนาการของศิลปะการแสดง โดยที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงต่างๆที่บูรณาการ ทั้งการเรียนภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการการแสดง ทั้งการนำเสนอจากฐานความเป็นท้องถิ่นอีสานล้านช้างลุ่มน้ำโขง และศิลปะแห่งความเป็นชาติไทยและสากล จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านทางศิลปะการแสดง ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับวงวิชาการด้านศิลปะการแสดงอย่างแท้จริง

โดยการแสดงมีทั้งหมด 21 ชุด ประกอบด้วย
1.การแสดงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง
2. การแสดงลงสรงสุหร่าย
3.การแสดงปันหยีแต่งตัว
4.การแสดง ลงสรงแขกปันหยี
5.การแสดงฉุยฉายพราหมณ์
6.การแสดง สำมนักขาตระเวนไพร
7.การแสดงเชิดฉิ่งเบญกาย
8.การแสดงฉุยฉายเบญกาย
9.การแสดง พระรามลงสรง
10.การแสดงพระลักษณ์ลงสรง
11.การแสดงลงสรงมณโฑหุงน้ำทิพย์
12.การแสดงฉุยฉายแม่บท
13.การแสดงกราวในพันธุรัตน์
14.การแสดงฉุยฉายยอพระกลิ่น
15.การแสดง ฉุยฉายไกรทอง
16.การแสดงลำหับแต่งตัว
17.การแสดงศกุนตลาชมสวน
18.การแสดงย่าหรันตามนกยูง
19.การแสดงปู่เจ้าเรียกไก่
20. การแสดงพระลอตามไก่
21.การแสดงพระลอลงสวน

โดยการแสดงแต่ละชุดมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย และอาจารย์ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ ซึ่งภายในงานต่างได้รับความสนใจจากนิสิต ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนิสิตในการสอบครั้งนี้อีกด้วย

[Best_Wordpress_Gallery id=”63″ gal_title=”นาฏยศิลป์ไทย”]