โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเอกประติมากรรมหวังต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิต

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเอกประติมากรรมหวังต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิต

ศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเอกประติมากรรมหวังต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตเมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเอกประติมากรรม ครั้งที่ 13 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ และอาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชาประติมากรรม ซึ่งได้ไปศึกษาดูงาน ณ หอประติมากรรมต้นแบบ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร, กลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม, ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพฯ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้เรียนรู้แนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าของชาติ และผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งคณาจารย์และนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดความรู้สึกอันจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
[Best_Wordpress_Gallery id=”69″ gal_title=”ประติมากรรม”]