โครงการ Creation of Performing arts ครั้งที่ 4

โครงการ Creation of Performing arts ครั้งที่ 4

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมฯ มมส จัดโครงการ Creation of Performing arts ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Creation of Performing arts ครั้งที่ 4 ในวิชาโทของนิสิตชั้นปีที่ 3 ทั้งนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์พื้นเมือง นาฏยศิลป์ตะวันตก และศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในงานมีอาจารย์สันติ สิงห์สุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรมและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลองค์ความรู้ทักษะการแสดงทั้ง 4 สาขา ได้แก่ นาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์พื้นเมือง นาฏยศิลป์ตะวันตก และศิลปะการละคร ซึ่งผลงานที่ถูกสร้างสรรค์นั้น เป็นวิชาโทของนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้เลือกเรียน และมีความสนใจในการเรียนรองมาจากวิชาเอก ซึ่งได้ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตามหลักของวิชาการ รวมถึงการรังสรรค์งานในรูปแบบใหม่ ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านของการศึกษาและพัฒนาทักษะความคิดต่อไป เพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานประจักษ์แก่สาธารณชน ให้เห็นถึงศักยภาพของนิสิต ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยการแสดงมีทั้งหมด 26 ชุด ประกอบด้วย
การแสดงชุดที่ 1 รำถวายพระพร ชุดบรมราชาภิเษกกษัตราธิราช
การแสดงชุดที่ 2 ฟ้อนพุ่มผึ้งสักการ์ การแสดงชุดที่ 3 มัสสานาฏนางแพง การแสดงชุดที่ 4 Hornets
การแสดงชุดที่ 5 ระกาแก้ว การแสดงชุดที่ 6 ละครเวทีเรื่อง ส้วมแค้นขี้
การแสดงชุดที่ 7 รำประทีปสุโขทัย
การแสดงชุดที่ 8 ระบำยอพาขวัญ
การแสดงชุดที่ 9 เปรต 4.0
การแสดงชุดที่ 10 Depression
การแสดงชุดที่ 11 ละครเวทีเรื่อง Maria นกปาฏิหาริย์
การแสดงชุดที่ 12 ระบำสังกรนารายณ์
การแสดงชุดที่ 13 นาคสรงส่วย
การแสดงชุดที่ 14 บุดสะบาโสรจสรง
การแสดงชุดที่ 15 พระปิ่นทองเกี้ยวนางมณี
การแสดงชุดที่ 16 Martial Fighter
การแสดงชุดที่ 17 บักตื้ออินเตอร์
การแสดงชุดที่ 18 ละครเวทีเรื่อง HOI-PAN-DAM
การแสดงชุดที่ 19 ฟ้อนตานตุง
การแสดงชุดที่ 20 ระบำนฤตอโยธเยศ
การแสดงชุดที่ 21 Attraction
การแสดงชุดที่ 22 ระบำทวิทวารเทวี
การแสดงชุดที่ 23 ITSELF
การแสดงชุดที่ 24 จิตสุดท้าย
การแสดงชุดที่ 25 รถแห่ 2019
การแสดงชุดที่ 26 ระบำตารีหรรษา

การแสดงแต่ละชุดมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์พื้นเมือง อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ อาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ อาจารย์กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์ อาจารย์วิภารัตน์ ข่วงทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริมงคล นาฏยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ พันลูกท้าว อาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร อาจารย์ เมษา อุทัยรัตน์ อาจารย์อภิญญา อันพันลำ อาจารย์พุฒิพงษ์ มาตย์จันทร์ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม ซึ่งภายในงานต่างได้รับความสนใจจากนิสิต ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและให้กำลังใจนิสิตในการสอบครั้งนี้อีกด้วย
[Best_Wordpress_Gallery id=”68″ gal_title=”โครงการ Creation of Performing arts ครั้งที่ 4″]