โครงการตุ้มโฮมน้องพี่ประเพณีหมอลำ ครั้งที่ 14

โครงการตุ้มโฮมน้องพี่ประเพณีหมอลำ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการตุ้มโฮมน้องพี่ประเพณีหมอลำ ครั้งที่ 14 พร้อมการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์ ในเรื่องผาแดงนาไอ่ โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 เอกนาฏยศิลป์พื้นเมืองและศิษย์เก่า ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมแขกรับเชิญได้แก่ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ (ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์) และบอย พนมไพร ซึ่งภายในงานมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลองค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง และประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา ทักษะนาฏยศิลป์พื้นเมือง 4 และเพื่อสร้างสรรค์รวมทั้งออกแบบผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง รวมถึงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์นาฏยศิลป์ไม่ให้สูญหาย ทั้งยังเป็นการแสดงออกต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนจารีตประเพณีในการแสดงนากยศิลป์พื้นเมืองให้คงอยู่ในวัฒนธรรมของไทยตามนโยบายและแผนของคณะศิลปกรรมศาสตร์

[Best_Wordpress_Gallery id=”73″ gal_title=”ตุ้มโฮมหมอลำ 2562″]