เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ
เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

« 1 ของ 3 »